statut stowarzyszenia

STATUT

STOWARZYSZENIA MATEK KATOLICKICH

Tekst jednolity

ROZDZIAŁ I

NAZWA, CHARAKTER, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA.

§1

 1. Powołane zostaje Stowarzyszenie pod nazwą „STOWARZYSZENIE MATEK KATOLICKICH” , które oddamy pod opiekę Świętej Bożej Rodzicielce MARYI.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją katolików świeckich

i działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr.79, poz. 855, z późn. zm.),
 3. niniejszy Statut;
 4. Dekretu Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego, zatwierdzającego niniejszy Statut.
 1. Terenem działania jest obszar Archidiecezji Wrocławskiej.
 2. Działania Stowarzyszenia poza obszarem Archidiecezji Wrocławskiej

odbywa się za zgodą Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego oraz biskupa

miejsca działania.

 1. Siedzibą władz naczelnych jest miasto Wrocław.
 2. Stowarzyszenie może połączyć się z innym stowarzyszeniem katolickim, realizującym podobny cel, po uzyskaniu zgody właściwego biskupa diecezjalnego i podjęciu prawomocnej uchwały Zebrania Ogólnego.
 3. Stowarzyszenie ma prawo zakładania oddziałów, które mogą uzyskiwać osobowość prawną oraz Ognisk Środowiskowych wg zasad ustalonych w niniejszym statucie.
 4. Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 5. Stowarzyszenie pozostaje pod nadzorem i opieką Kościoła rzymsko-katolickiego, który w tym celu mianuje asystenta kościelnego Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, legitymacji, odznak, medali honorowych, ustanawiać nagrody i przyznawać je osobom fizycznym
  i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia wg. wzorów opracowanych przez Zarząd Główny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, gdzie stroną jest Rzeczpospolita Polska.

ROZDZIAŁ II CELE I METODY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§2

Celami stowarzyszenia są:

 1. W oparciu o Pismo święte i dokumenty Kościoła wyjaśniać prawdę
  o godności do jakiej wyniósł kobietę Stwórca, powierzając jej rodzicielstwo fizyczne i duchowe człowieka. Budzić w kobietach, szczególnie w młodym pokoleniu dziewcząt, świadomość tej godności oraz wynikającą z niej odpowiedzialność przed Stwórcą za religijne i moralne wychowanie człowieka, bronić życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
 2. Pogłębianie życia duchowego i religijnego swoich członków.
 3. Pomagać w odnowie moralnej naszych małżeństw, czuwać nad ich jednością i nierozerwalnością.
 4. Pomagać matkom w wychowywaniu młodego pokolenia w duchu miłości i wolności, poszanowania człowieka oraz odpowiedzialności.
 5. Dążyć do tego, aby w społeczeństwie wzrastała świadomość, odpowiedzialność
  i szacunek do niezastąpionej wartości pracy kobiety w domu dla wychowania potomstwa, aby szacunek ten wyrażał się w stwarzaniu sprzyjających tej pracy warunków materialnych i socjalnych na równi z innymi zawodami.
 6. Szeroką akcją oświatową – budzić świadomość społeczeństwa – a szczególnie młodego pokolenia dziewcząt i chłopców – o tragicznych skutkach w wymiarze religijnym, moralnym, zdrowotnym i społecznym niszczenia życia poczętego.
 7. Podtrzymywaniem tradycji narodowej, patriotycznej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej
 8. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprawy jakości życia.
 9. Promocja i organizacja wolontariatu.
 10. Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ( w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie).
 11. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą.
 12. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego.
 13. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym
 14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 15. Tworzenie i realizowanie programów w zakresie działalności charytatywnej prowadzonej przez stowarzyszenie
 16. Współpraca z organizacjami o podobnym charakterze.

§3

METODY REALIZACJI ZADAŃ

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez

 1. Opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej
 2. Działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów stowarzyszenia poprzez oddziały terenowe stowarzyszenia bądź inne podmioty ( mogą to być również podmioty nie posiadające osobowości prawnej).
 3. Tworzenie centrum wolontariatu, organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy
 4. Organizację wypoczynku, zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 5. Działalność wydawniczą i informacyjną.
 6. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych
 7. Organizowanie imprez mających na celu promocję działalności statutowej stowarzyszenia
 8. Wymianę i edukację kulturową, oświatową, propagowanie dobrej książki, filmów, muzyki.
 9. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową
 10. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi i jednostkami badawczymi.
 11. Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi.
 12. Powołanie zespołu specjalistów do współpracy z władzami państwowymi i politycznymi
 13. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej
 14. Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych.
 15. Organizowanie spotkań modlitewnych, rekolekcji poświęconych konkretnym

intencjom

 1. Stawanie w obronie praw i godności kobiety w przypadku ich naruszenia przez środki masowego przekazu i innych okolicznościach.
 2. Niedyskryminowanie kobiet, które chcą pozostać w domu i wychowywać dzieci.
 3. Tworzenie ruchu obrony przed deprawacją polskiej rodziny i kobiety
 4. Bronić dzieci i młodzież przed deprawacją
 5. Organizowanie i wspieranie wyjazdów, wycieczek, rajdów.
 6. Współudział w działaniach organizowanych przez diecezję, parafię.

§4

 1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe określone w §2 w formach wskazanych w § 3 poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego. Cały dochód z działalności jest przeznaczony na działalność pożytku publicznego.

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zebranie Ogólne członków zwykłą większością głosów.

Działalność nieodpłatna to:

 1. Opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej
 2. Działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów stowarzyszenia poprzez oddziały terenowe stowarzyszenia bądź inne podmioty ( mogą to być również podmioty nie posiadające osobowości prawnej).
 3. Tworzenie centrum wolontariatu, organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy
 4. Organizację wypoczynku, zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 5. Działalność wydawniczą i informacyjną.
 6. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych
 7. Organizowanie imprez mających na celu promocję działalności statutowej stowarzyszenia
 8. Wymianę i edukację kulturową, oświatową, propagowanie dobrej książki, filmów, muzyki.
 9. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową
 10. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi i jednostkami badawczymi.
 11. Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi.
 12. Powołanie zespołu specjalistów do współpracy z władzami państwowymi i politycznymi.
 13. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej.
 14. Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych.
 15. Organizowanie spotkań modlitewnych, rekolekcji poświęconych konkretnym

Intencjom.

 1. Stawanie w obronie praw i godności kobiety w przypadku ich naruszenia przez środki masowego przekazu i innych okolicznościach.
 2. Niedyskryminowanie kobiet, które chcą pozostać w domu i wychowywać dzieci.
 3. Tworzenie ruchu obrony przed deprawacją polskiej rodziny i kobiety.
 4. Bronić dzieci i młodzież przed deprawacją.
 5. Organizowanie i wspieranie wyjazdów, wycieczek, rajdów.
 6. Współudział w działaniach organizowanych przez diecezję, parafię.

Działalność odpłatna to:

 1. Opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej.
 2. Działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów stowarzyszenia poprzez oddziały terenowe stowarzyszenia bądź inne podmioty ( mogą to być również podmioty nie posiadające osobowości prawnej).
 3. Tworzenie centrum wolontariatu, organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy.
 4. Organizację wypoczynku, zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla rodzin
  w trudnej sytuacji życiowej.
 5. Działalność wydawniczą i informacyjną.
 6. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych.
 7. Organizowanie imprez mających na celu promocję działalności statutowej stowarzyszenia.
 8. Wymianę i edukację kulturową, oświatową, propagowanie dobrej książki, filmów, muzyki.
 9. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej.
 10. Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  w szczególności z rodzin wielo problemowych.
 11. Organizowanie i wspieranie wyjazdów, wycieczek, rajdów.
 12. Współudział w działaniach organizowanych przez diecezję, parafię.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§5

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia – osoby fizyczne – dzielą się na:

a/ zwyczajnych

b/ wspierających

c/ honorowych

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być kobiety, które ukończyły 16 lat życia, wyznają i przestrzegają w życiu codziennym nauki i prawdy Kościoła rzymsko-katolickiego
 2. Każdy członek zwyczajny ma obowiązek:

a/ przestrzegać postanowień statutu i regulaminów Stowarzyszenia

b/ podporządkować się uchwałom władz Stowarzyszenia

c/ regularnie opłacać składki członkowskie

d/ szerzyć idee Stowarzyszenia i zdobywać nowych członków

 1. Każdy członek zwyczajny ma prawo korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Każdy członek zwyczajny ma prawo zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która swoją pomocą, zgodną z ideą Stowarzyszenia wspierać będzie jej statutową działalność. Status członka wspierającego przyznaje uchwała Zarządu
  Głównego.
 4. Każdy członek wspierający ma prawo uczestniczyć w zebraniach wyborczych do władz Stowarzyszenia, bez prawa głosowania.
 5. Każdy członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 6. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i prawne szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia, którym godność ta nadana została decyzją Zarządu Głównego.
 7. Członkostwo ustaje wskutek:

a/ wystąpienia ze Stowarzyszenia

b/ skreślenia

c/ wydalenia

d) śmierci członka

 1. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo wystąpić ze stowarzyszenia bez obowiązku motywowania przyczyn.
 2. Skreślenie z listy członków następuje wskutek:

a/ biernego członkostwa

b/ nie spłacanie składek członkowskich przez okres 1 roku

14.Wydalenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku :

a/ prowadzenia życia i działalności sprzecznej z ideą Stowarzyszenia

b/ łamania postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia

15. Od decyzji o skreśleniu lub wydaleniu przysługuje prawo odwołania się do

Zarządu Głównego Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca.

16. Od decyzji odmownej o przyjęcie do Stowarzyszenia przysługuje prawo

odwołania się do Zarządu Głównego w terminie 1 miesiąca.

17. .Pozbawienie statusu członkostwa dokonuje się decyzją Zarządu Głównego

ROZDZIAŁ IV TRYB POWOŁYWANIA WŁADZ STOWARZYSZENIA

§6

 1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
 1. Zebranie Ogólne
 2. Zarząd Główny
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

2. Władze Stowarzyszenia wybierane są na pięć lat. Z tytułu pełnienia funkcji nie pobierają wynagrodzenia.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego. W przypadku braku wymaganego quorum, następne zebranie należy odbyć bez względu na ilość obecnych.

4. Wybory do naczelnych władz Stowarzyszenia przeprowadza się w głosowaniu tajnym lub jawnym, jeżeli w tej sprawie opowie się większość delegatów.

§7

 1. Zebranie Ogólne jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, odbywane co pięć lat. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne zwoływane jest w ciągu miesiąca od podjętej decyzji lub wniosku.
 2. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne może być zwołane:

a/ z inicjatywy Zarządu, Prezydium Zarządu lub Komisji Rewizyjnej

b/ na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Zawiadomienie o Zebraniu Ogólnym Stowarzyszenia winno być wysłane na miesiąc przed terminem zebrania, a Nadzwyczajne Zebranie Ogólne na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. W Zebraniu Ogólnym i Nadzwyczajnym uczestniczą obok członków Zarządu delegaci Zarządów Oddziałów z głosem decydującym oraz osoby zaproszone z głosem doradczym.
 3. Do Zebrania Ogólnego należy:

a/ wybór władz naczelnych Stowarzyszenia: członków Zarządu Głównego, Komisji

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

b/ podejmowanie uchwał w sprawie głównych kierunków i programu działania

Stowarzyszenia

c/ udzielanie władzom naczelnym Stowarzyszenia absolutorium na podstawie

wysłuchanych i przedyskutowanych sprawozdań

d/ uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia

§8

 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia powoływany jest w liczbie od 4-10 członków zwyczajnych, którzy spośród swego grona wybierają Prezydium Zarządu
  w składzie:

a/ przewodniczący

b/ 1-3 v-ce przewodniczących

c/ sekretarz

d/ skarbnik

 1. Członkiem Zarządu jest ustanowiony na mocy dekretu Arcybiskupa asystent kościelny. Posiada on głos doradczy i nie bierze udziału w głosowaniu.
 2. Uprawnienia Zarządu Głównego:

a/ podejmuje postanowienia w przedmiocie wykonania uchwał Zebrania

Ogólnego Stowarzyszenia

b/ ustala plany działania, regulaminy i instrukcje wewnętrzne

c/ powołuje oddziały Stowarzyszenia w miastach i gminach (na zebraniach

delegatek z poszczególnych parafii)

d/ ocenia prace Prezydium Zarządu

e/ ustala wysokość składek członkowskich

f/ zasięga zobowiązania i zawiera umowy

g/ zarządza majątkiem i finansami Stowarzyszenia i reprezentuje

Stowarzyszenie na zewnątrz

h/ sprawuje nadzór nad działalnością Oddziałów Stow., uchyla jego uchwały,

jeżeli są sprzeczne z prawem lub statutem Stowarzyszenia

i/ zawiesza działalność Oddziałów Stow., w przypadku stwierdzenia działalności

sprzecznej ze statutem i uchwałami władz naczelnymi, powołując w tym

przypadku zarząd tymczasowy

j/ zwołuje Zebranie Ogólne Stowarzyszenia

k/ podejmuje uchwały o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji

międzynarodowych

l/ decyduje każdorazowo o zwolnieniu członków zwyczajnych z obowiązku uiszczania składek .

 1. Posiedzenie Zarządu Głównego odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa

razy w roku i zwoływane jest przez Prezydium Zarządu.

 1. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.
 2. Posiedzenie Zarządu Głównego może być zwołane również na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkiem Zarządu Głównego nie może być osoba skazana prawomocnym

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

przestępstwo skarbowe.

 1. Członkowie Zarządu Głównego nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani

pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z

tytułu zatrudnienia.

 1. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą pozostawać ze Stowarzyszeniem w stosunku pracy lub być zatrudnieni na podstawie innych stosunków prawnych.
 2. Przewodniczący Stowarzyszenia zawiera z członkami Zarządu Stowarzyszenia umowy w sprawie ich zatrudnienia w Stowarzyszeniu, a z Przewodniczącym Stowarzyszenia umowę taką zawiera Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia .

§9

 1. Prezydium Zarządu Głównego wykonuje uprawnienia Zarządu.
 2. Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
  w miesiącu i zwoływane są przez przewodniczącego lub upoważnionego członka prezydium.
 3. Prezydium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§10

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków , którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa , powinowactwa lub podległości służbowej. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.
 4. Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:

a/ kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym kontrola

gospodarki majątkowej i finansowej, czuwanie nad przestrzeganiem statutu,

kontrola wykonania uchwał władz naczelnych Stowarzyszenia

b/ przedstawianie swoich wniosków i spostrzeżeń Zarządowi

c/ składanie sprawozdań na zebraniu Ogólnym ze swej działalności oraz

stawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 1. Przewodniczący lub upoważniony członek Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Główna Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnej niższych szczebli.
 3. Komisja Rewizyjna przesyła jeden egzemplarz sprawozdania ze swej działalności Zarządowi na trzy tygodnie przed terminem Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia.

§11

 1. Główny Sąd Koleżeński wybierany jest w składzie 3 członków zwyczajnych, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 2. Do zakresu działalności Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów na tle działalności Stowarzyszenia.

3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 1. upomnienie;
 2. naganę;
 3. zawieszenie w prawach członka na okres 1 roku;
 4. wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronom odwołanie się do Zebrania Ogólnego w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Uchwała Zebrania Ogólnego w sprawie jest ostateczna
 2. Uprawnienia Sądu Koleżeńskiego mogą zostać przekazane Zarządowi Stowarzyszenia Uchwałą Zebrania Ogólnego. Przekazanie uprawnień nie jest możliwe, jeśli sprawa dotyczy Zarządu lub jego członków.
 3. Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od postanowień Sądów Koleżeńskich Oddziałów i postanowienia swoje wydaje w składzie 3 osobowym.
 4. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności oraz Sądy Koleżeńskie Oddziałów na Zebraniu Ogólnym Stowarzyszenia.

§12

1. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia powołany jest w liczbie od 4 do 8 członków zwyczajnych, którzy spośród swego grona wybierają:

a/ przewodniczącego

b/1 – vice przewodniczącego

c/ sekretarza

d/ skarbnika

 1. Uprawnienia Zarządu Oddziału

a/ podejmuje postanowienia w przedmiocie wykonania uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia

b/ powołuje Ogniska Stowarzyszenia na terenie Zakładów pracy, instytucji, w urzędach, uczelniach i domach mieszkalnych.

c/ określa organizację i kompetencje Ogniska Stowarzyszenia

d/ organizuje spotkania ewangelizacyjne w grupach parafialnych, rekolekcje i grupy modlitewne

e/ zarządza finansami Oddziału, przyjmuje wpływy składek członkowskich odprowadzając 1/4 z tych wpływów do Zarządu Głównego

f/ sprawuje nadzór nad działalnością Ognisk Stowarzyszenia udzielając im wszechstronnej pomocy

g/ zatwierdza skreślenia lub wydalenia członków Stowarzyszenia

h/ organizuje zbiórki odzieży, art. gospodarstwa domowego i innych artykułów.

i/ powołuje zespoły problemowe w zależności od spraw i potrzeb życiowych matek

j/ powołuje współpracę z innymi organizacjami społecznymi, politycznymi i urzędami państwowymi w celu realizacji założeń statutowych Stowarzyszenia

 1. Posiedzenie Zarządów oddziałów odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu wg ustalonego terminarza
 2. Komisja Rewizyjna przy Zarządzie Oddziału wybierana jest w składzie 3 członków zwyczajnych.
 3. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Zarządu Oddziału i wnioski swoje przedstawia Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego.

§13

 1. Ognisko Stowarzyszenia jest podstawową komórką i powoływana jest przez Zarząd lub Zarząd Oddziału
 2. Aby powołać Ognisko Stowarzyszenia liczba członków zwyczajnych musi wynieść co najmniej trzy osoby
 3. Podstawowym zadaniem członków Ogniska Stowarzyszenia jest praktyczna realizacja idei i celów Stowarzyszenia w swoim środowisku zawodowym, niesienie pomocy własnej i wszędzie tam, gdzie jest ona niezbędna
 4. Szczegółowy zakres działalności Ogniska określa Zarząd Oddziału.

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA

§14

 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia gromadzi środki na działalność statutową pochodzącą z :

a/ składek i ofiar pieniężnych członków Stowarzyszenia

b/ ofiar pieniężnych innych osób fizycznych i prawnych

c/ dotacji kościelnych, państwowych i społecznych

d/ działalności gospodarczej Stowarzyszenia

e/ dochód ze zbiórek i imprez publicznych

f/ działalności odpłatnej pożytku publicznego

g/ odsetek bankowych

h/ darowizn, spadków i zapisów;

i/ dotacji i subwencji;

j/ dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;

 1. Do ważności podejmowanych zobowiązań majątkowych i finansowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy Przewodniczącego Zarządu Głównego, Przewodniczącego Zarządu Głównego oraz uprawnionego członka Zarządu Głównego.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Przewodniczący Zarządu.
 3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.
 4. Stowarzyszenie może wyodrębnić część swojego majątku w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Dla popierania celów statutowych Stowarzyszenie może ustalać fundacje.
 6. Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 7. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, fundusze.

§15

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków , członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich a w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystania majątku stowarzyszenia na rzecz członków , organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu.
 4. Dokonywania zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia , członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

§16

 1. Uchwały o zmianie statutu podejmuje Zebranie Ogólne większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania
 2. Uchwałę do rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Ogólne Stowarzyszenia większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania
 3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Ogólne wyznacza Komisje Likwidacyjną w składzie przewodniczący oraz czterech członków zwyczajnych.
 4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.